اطلاعات مقاله
عنوان مقاله (لاتین) :Basic Health Insurance Package in Iran: Revision Challenges
عنوان نشریه (لاتین) :Iranian Journal of Public Health
سال انتشار :1396/02/15 - 2017/05/05
محل انتشار :داخل
زبان :انگلیسی

نویسندگان :
سید حامد رحیمی-دانشجو-دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
رضا دهنویه-عضو هیئت علمی-دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

خلاصه مقاله (لاتین) :
no abstract.

کلید واژه (لاتین) :
Basic Health Insurance, Challenges, Revision


لینک مقاله :http://ijph.tums.ac.ir/index.php/ijph/article/view/9926


دانلود فایل مقاله